دستگاه شن شور در ساری یا لباس زنان هندو که مشتمل است بر پارچه ای که بدور بدن می پیچند

بيت /دستگاه شن شور در ساری یا لباس زنان هندو که مشتمل است بر پارچه ای که بدور بدن می پیچند

Top